top of page

כאן משגרים לחלל

לימודים בדור הבא

שיגור אחרון
תאריך: 12.6.2023
שיגור: נתניה (ישראל)

נחיתה: גבול ירדן-ישראל (ישראל)
פיצוץ בגובה: 105,000 רגל 
טווח: 54 ק"מ 
טמפרטורה: 52- צלסיוס

נווה אור.jpg

לימודי STEM באמצעות שיגור בלון חיזוי אוויר מעל לשכבת האוזון במשימת החלל של האקדמיה הצעירה

חדר הבקרה : שיגור מגבול ישראל-מצרים

האקדמיה הצעירה היא חברה חינוכית המספקת תכנית הכשרה יייחודית ומפעילה ברחבי המדינה את משימת החלל לבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, תיכונים ומסגרות נוספות פורמליות ולא פורמליות. 

השימוש בבלוני חיזוי אוויר, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ולימוד תכנון במסגרת משימת החלל יושמו במוסדות לימוד בכל שכבות הגיל. האקדמיה הצעירה מוציאה את תלמידיה מספרי הקריאה ומכניסה אותם למשימה מבצעית בחיים האמיתיים. התלמידים יתכננו, יבנו, ישגרו וינתחו את תוצאות שיגור הבלון שיגיע עד לקצה החלל באמצעות מצלמות מצלמות וידאו ועזרי טיסה. נכון שנשמע מגניב?

bottom of page